PWM نرم افزاری به زبان PHP و تست روی Marsboard

در این نوشته یک برنامه به زبان PHP برای کنترل ولتاژled متصل به pb6 مارس برد نوشته و نتیجه را مشاهده خواهید کرد.بررسی منطق برنامه به عهده خود شما است.

در ابتدای کار شما بایستی PHP را نصب کنید.به این منظور از دستور زیر استفاده کنید:

apt-get install php5 php5-cli -y

حال یک فایل ایجاد کرده و برنامه زیر را در آن وارد کنید و آن را با نام pwm.php ذخیره کنید:

    <?php

    echo “GPIO writer on Mars by TLL”;

    echo “\n”;

    echo “Please make sure your PHP server can edit /sys directory”;

    echo “\n”;

    `echo 2 > /sys/class/gpio/export`;

    `echo 1 > /sys/class/gpio/gpio2_pb6/active_low`;

    `echo out > /sys/class/gpio/gpio2_pb6/direction`;

    $a=0;

    while($a<1000){

    if($a < 300){

    if($a%3==0){

    `echo 1 > /sys/class/gpio/gpio2_pb6/value`;

    }else{

    `echo 0 > /sys/class/gpio/gpio2_pb6/value`;

    }

    }else if($a < 600){

    if($a%3!=0){

    `echo 1 > /sys/class/gpio/gpio2_pb6/value`;

    }else{

    `echo 0 > /sys/class/gpio/gpio2_pb6/value`;

    }

    }else{

    `echo 1 > /sys/class/gpio/gpio2_pb6/value`;

    }

    $a++;

    }

    `echo 0 > /sys/class/gpio/gpio2_pb6/value`;

    echo “finish!”;

    echo “\n”;

    ?>

در انتها کافی است که به محل فایل رفته و آن را با دستور زیر اجرا کنید:

php pwm.php

led متصل به pb6 از نور کم به زیاد تغییر کرده و در انتها خاموش می شود.

از لینک زیر می توانید برنامه رو دانلود کنید:

pwm

Bookmark the پیوند یکتا.

دیدگاهتان را بنویسید